HOME > CONTACT

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈໍາກັດຜຸ້ດຽວ ສໍານັກງານໃຫຍ່.

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
8KM ຖະໜົນ ຫລວງພຣະບາງ (13ເໜືອ) ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,
ໂທລະສັບ: (856 21) 613 141-3
ແຟັກ : (856 21) 613 144
ສູນບໍລິການ: (856 21) 613 141

ສາຂາແຂວງ ຈໍາປາສັກ.

ຖະໜົນ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ແກ້ວສໍາພັນ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ.
ໂທລະສັບ: (031) 212 667
ແຟັກ:(031) 213 495